video2

INFORMACIÓ GENERAL

“Si no es construeix l’esser, el fer acaba ofegant-nos. El que hem fet fins ara amb els nostres

fills és ensenyar-los a fer, quan en els orígens de l’escola i de l’educació el ser era l’essencial.”

Lluís López González

1. Objectius del curs 2017/18

1.- Millora dels resultats de les proves de competències bàsiques  del centre.

2.- Consolidar i estructurar més sistemàticament les metodologies iniciades a través de la formació.

3.-  Revisar les relacions i la convivència entre els alumnes. Actualitzar protocols, PAT i programa d’educació social i emocional.

4.- Potenciar l’àmbit d’educació cristiana, sentit i organització.

5.- Millorar la coordinació entre les etapes.

6. Millorar la comunicació i relació entre professorat i família

 

2.   Equip directiu

L’equip directiu és l’òrgan col·legiat executiu de govern que dóna i cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors, i col·labora amb el titular i el director en la direcció, l’ organització i la coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors.

Director                                                             G. Ignasi Acedo Casasola

Sotsdirector                                                       Sr. Manel Pajares Acedo

Cap d’Estudis d’Educació Infantil                     Srta. Estrella Gutiérrez Cortés

Cap d’Estudis de Primària                                Srta. Blanca Torras Aragonés

Cap d’estudis de Secundària                            Srta. Fina Loscos Pages

Cap departament de Pastoral                           Srta. Sònia Guzman Vàzquez

 

3.   Equip de coordinació

L’equip de coordinació d’etapa és l’òrgan col·legiat que facilita la participació corresponsable en l’organització i coordinació de l’acció educativa realitzada pel conjunt de professors de l’etapa.

 

Director                                                             G. Ignasi Acedo Casasola

Cap Pastoral                                                     Srta. Sònia Guzmán Vázquez

Cap d’Estudis d’Educació Infantil                     Srta. Estrella Gutiérrez Cortés

Cap d’Estudis de Primària                                Srta. Blanca Torras Aragonés

Cap d’Estudis de Secundària                           Srta. Fina Loscos Pages

Coordinadora Cicle Inicial                                 Srta. M. Rosa Fernàndez Rubies

Coordinadora Cicle Mitjà                                  Srta. Yolanda Andreu Torrens

Coordinador Cicle Superior                              Srta. Montse Pijuan Garcia

Coordinador 1r i 2n d’ESO                               Sr. Cristian Gòmez Montenegro

Coordinador 3r i 4t d’ESO                                Sr. Joan Manel Fernández Gil

Coordinadora d’orientació                                Srta. Myriam Amadoz Santiago

4. Horaris del centre

HORARI GENERAL DE CLASSES

 

Educació Infantil i Educació Primària

MATÍ:              08:45 h.  – 13:00 h.               

TARDA:          14:45 h.  –  17:00 h.

 

Educació Secundaria Obligatòria

MATÍ:              08:15 h. – 13:15 h. (Dilluns a Divendres);

                                

TARDA:          15:00 h. – 17:00 h.  (Dilluns a Divendres, exceptuat dimecres)

Elsllocsper onelsalumnesde parvularihaurand'entrar isortir sónelssegüents:

 

Curs 2017-18

Matins Tardes
Entrades Sortides Entrades Sortides
Pàrvuls2i3anys Portajar Classe pròpia Portajar Classe pròpia
Pàrvuls4i5anys Portajar Classe pròpia Portajar Classe pròpia

 

HORARI DE SECRETARIA

 

Matins:                        Tots els dies lectius de 8:00 h. a 13:30 h.

Tardes:                       De dilluns i divendres de 15:00 h. a 17,30h.

 

                 SECRETÀRIES:        Sra Flora Guell i Bàrbara Diaz

 

HORARI DE VISITES AL DIRECTOR

 

 

Gmà. Ignasi Acedo Casasola                 Matins:      Dilluns,d’11:30h. a 12:30 h  Tardes:      Dimarts i dijous de, de 15:30h. a  18:0 h.

 HORARI DE VISITES ALS CAPS D´ESTUDI

         

Sra. Estrella Gutiérrez (Infantil)  : divendres de 17,00h a 18,00h

Sra. Blanca Torras (Primària)    : dimecres de 17,00h a 18,00h

Sr. Manel Pajares (Secundària) : dimarts de 11,35 h  a 12,30 h

 

5. Horaris d’entrevistes amb l’equip tutor

 

CURS PROFESSORAT Dia Hora
EI      
P2 Laura de la Cruz dimecres 15 a 16 h
P3  A Sílvia Espuñes divendres 15 a 16 h
P3  B Mercè Ferret dilluns 16 a 17 h
P4  A M. Àngels Forns dimarts 16 a 17 h
P4  B Ruth Risco divendres 16 a 17h
P5  A Margarita Giralt dimarts 15 a 16 h
P5  B Noèlia Fernàndez dijous 15 a 16 h
EP      
1r  A Rosa Fernández Dimecres 16 a 17h
1r  B Marta Rodríguez Dimarts 16 a 17h
2n  A Sandra Bages Dijous 10 a 11h
2n  B Maria Vendrell Dilluns 16 a 17h
3r  A M. Remei Ullate Dimarts 12 a 13h
3r  B Judit  Anson Dimecres 10 a 11h
4t  A Manuel Gallego Divendres 12 a 13h
4t  B Iolanda Andreu Dilluns        15 a 16h
5è  A Susana Aznar Dimecres 12 a 13h
5è  B Montse Pijuan Dimecres 16 a 17h
6è  A Fina Escala Dijous 12 a 13h
6è  B Rosa Arnaez Dimecres 12 a 13h
ESO      
1r  A Srta. Alba Miret Dimecres 12,20-13,15
1r  B Srta. Sònia Guzmán Divendres 10,30-11,25
2n  A Srta. Fina Loscos Dijous 10,30-11,25
2n  B Sr. Cristian Gómez Dimecres 11,25-12,20
3r  A Srta. Anna Olivella Dimarts 11,25-12,20
3r  B Srta. Empar Hernàndez Divendres 9,10-10,05
4t  A Srta. Mónica Carmona Divendres 10,30-11,25
4t  B Sr. J. Manel Fernàndez Divendres 12,20-13,15

 

6. Dates  d’avaluacions

 

  1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Avaluacions

  9 desembre (EI)

10 desem.(CM - EP)

14 desem.(ESO)

15 desem.(CS - EP)

16 desembre (CM)

  7  març  (CI - EP)

  8  març (CS - EP)

  9  març (CM - EP)

10  març (ESO )

14  març (EI)

  8  juny (EI)

  9  juny (CI - EP)

13  juny (CM - EP)

14  juny (ESO CS - EP)

16  juny (CS – EP)

20  juny (Final ESO)

 

7. Associació de pares i mares d’alumnat ( AMPA)

                    

                         President:                     Miquel March

                        Vicepresident:             Jaume Olivella

                        Secretari:                       Josep Andreu

                        Administradora:          Judit Rodríguez

                                         

                                          Vocals:                Gemma Riera; Imma Santacana;

                                                                       Pere Catasus;Silvia Bosch;   

                                                                   Verònica Grau; Vicenç Uberni

 

8.GUARDERIAINFANTIL

partir deprimer dia de classepodrà utilitzar-se el servedGuarderia, segonelhorariindicats,és a dir, de 7,45h a 9,00h i d17,00h a 18,00h shhademanda (mínim8alumnes).Aquesserveestà adrat, bàsicament, alalumnedParvulari i Priria. Leentrades i sortides seraper la porta dejardí deParvulari.

9.- ACOLLIDA MATINAL I MENJADOR

Elserveidmitjpensió i guarderias'abonaramensualment ; lebaixepeal següenmes'hade comunicar a Secretariaabandedi2demeanterior.

Elalumneque durant ecuredonide baixa en el servei dmenjador,no podran tornar a donar-sd'alta en emateicurs,sinéper una causdegudamenjustificada i confirmadamla Direcció.

Els alumnes de Secundaria que fan ús mensual del menjador i no es quedin a dinar en cap dels dimecres han de comunicar-ho a secretaria per qüestió del rebut.

 

10.HORARI DE SECRETARIA

 

LaSecretariadelcol·legiromandobertaalpúblic a partir del dia 2 de setembrede9,00a 12,45 h.ide 15,00a 17,30h.

 

11. BATAESCOLAR IEQUIPD’EDUCACIÓFÍSICA

 

El nou curs 2017/18 s’inicia amb un nou model de roba esportiva i bata. Totes les comandes s’han de fer via web, les talles es poden emprovar a l’escola. Durant el curs el dia i l’hora d’emprovar serà dijous de 16,30 17,30 h. Es demana via web.

 

Els alumnes d’infantil, P2 i P3 hauran de portar el xandall del Col·legi a diari. Els alumnes de P4 i P5 que ho desitgin també ho podran fer (amb el xandall que ja tenen i han fet servir fins al moment). També hauran de disposar de bata del Col·legi, que s’utilitzarà en moments puntuals per no tacar-se (treball amb pintures, ceres, fang, menjador...)

 

Recordeu que no estan permeses les motxilles amb rodes al Cicle Inicial i no les recomanen als alumnes de Cicle Mitjà.

12.COMUNICACIONS VIAINTRANETALEXIA”I WEB

 

Us recordeque tota linformació dl’escolla trobareeaquestdoespais.Demanequsalgun pare/mare té dificultats d’accéeposecontacte amb la secretàridlescola.

 

13. HORARI I CALENDARI ESCOLAR 2017/18

 

       El teniu en la plana principal de la web

Per atotes les etapes educatives del Col·legi:

                                 Començamentdelesclasses: 12desetembre 2017

                                 Finaldelesclasses:              22dejuny 2018

 

2016-17

Matins Tardes
Entrades Sortides Entrades Sortides
Parvulari 8,45a9,00h 12,50a 13,00h 14,45a 15,00h 16,50a 17,00h
Priria 8,45a9,00h 13,00h 14,45a 15,00h 17,00h
Secundària 8 a8,10h 13,15h 14,45a 15,00h 17,00h (excepte dimecres)

D'acordamblanormativavigent,

            El dia 22 de desembre de 2017 només hi haurà classe al matí

              Del 18 al 22dejuny 2018,l'horarideclasses serà ensessióúnicadematí.

Vacances:

          

              Nadal:del23dedesembreal 7degener de 2018, ambdósinclosos.

               SetmanaSanta:del 24 de marçal2d’abril 2018,ambdósinclosos.

Festes de lliure disposició curs 2017/18:

   Dies:

              13 d’octubre 2017                                7 de desembre 2017

              12 de febrer 2018                               30 d’abril 2018             21 de maig de 2018

              

L' horariescolarhaestataprovat pelconsellescolariautoritzatpeldirectordelsServeisTerritorials.